Algemene verkoopvoorwaarden

Straight-Line Leadership Benelux B.V. (KvK 85052043) (hierna: “SLL”) verleent onder de naam “Straight-Line” coaching- en trainingsdiensten aan organisaties en professionals, daarvoor maakt zij gebruik van haar eigen “Straight-Line coaches”. Inner Stance is een handelsnaam van SLL. Onder de naam Inner Stance ondersteunt SLL coaches en trainers bij het versterken van hun coachings- en ondernemersvaardigheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij SLL diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in “klare taal” geschreven. Als er wordt gesproken over een “Deelnemer”, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die een overeenkomst aangaat met SLL in het kader van het lidmaatschap (het volgen of bijwonen van een programma, training, lezing, event en/of andere dienst van SLL). SLL levert alleen diensten aan professionele personen (niet-consumenten).

1. Merkrechten

“Straight-Line Coach”, “Straight-Line Coaching”, “Straight-Line Leadership”, “Straight-Line Business School”, “Inner Stance” en “INNER STANCE” (hierna: “de Merken”) zijn (beeld-)merken van SLL. De Deelnemer erkent deze merkrechten en zal die respecteren.

2. Geheimhouding

De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door SLL en andere deelnemers verstrekte informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. SLL is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. SLL zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft SLL toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

3. Beeldmateriaal

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan SLL voor gebruik en openbaarmaking voor promotie- alsook studiedoeleinden van, tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, film- en geluidsmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is. Deze toestemming kan door de Deelnemer op ieder moment worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verklaring aan SLL. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of te publiceren of het door SLL gemaakte materiaal te kopiëren en of te publiceren.

4. Betaling

Betalingen aan SLL dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum door SLL ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat SLL haar diensten moet leveren. Ingeval van wanbetaling door een Deelnemer zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berekent SLL buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor overige Deelnemers geldt dat zij ingeval van wanbetaling over de eerste 20.000 euro 15% incassokosten verschuldigd zijn aan SLL, over het meerdere tot 40.000 euro 10%, over het meerdere tot 100.000 euro 8% en over het meerdere boven 100.000 euro 6%. Deze incassokosten worden op eerste verzoek van SLL door de Deelnemer voldaan.

5. Annulering

De Deelnemer heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het programma (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is honderd procent van de kosten van het lidmaatschap verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. SLL heeft het recht de overeenkomst te annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer (naar keuze van SLL) de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen tegen gelijke voorwaarden (waartoe ook behoort de mogelijkheid van het digitaal volgen) dan wel een deel van het verschuldigde bedrag, evenredig aan het nog niet volbrachte deel van het lidmaatschap, terug te ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

SLL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie geen advies is en dat de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de Deelnemer aan de verstrekte informatie ook geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van SLL is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt en, mocht dit door een rechter onvoldoende worden geacht, in ieder geval maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van SLL in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Behoudens die schadevergoeding, is SLL jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

7. Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en SLL is Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever en SLL een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen.
Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SLL gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald.

8. Lidmaatschap emails

Als lid van Straight-Line Leadership blijf je na uitschrijving uit de nieuwsbrief de membership-mails ontvangen voor updates over livedagen, lidmaatschapsinformatie en meer, om de communicatie te waarborgen.