Versie 3 – September 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Straight-Line Leadership International B.V. (KvK 68253427) (‘SLL’) diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in ‘klare taal’ geschreven. Als er wordt gesproken over een ‘Deelnemer’, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die deelneemt aan een lidmaatschap (programma, training, lezing, event en/of andere dienst van SLL), daarover met SLL contracteert of daarover in onderhandeling is. SLL levert alleen diensten aan professionele personen (niet-consumenten).

1. Geheimhouding

De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door SLL en andere deelnemers verstrekte (eventueel: vertrouwelijke) informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. SLL is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. SLL zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft SLL toestemming om de over hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

2. Beeldmateriaal

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan SLL voor gebruik en openbaarmaking van tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, beeld en geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of publiceren.

3. Betaling

Betalingen aan SLL dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum door SLL ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat SLL haar diensten moet leveren. De Deelnemer heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het programma (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is honderd procent van de kosten van het lidmaatschap verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. SLL zal een lidmaatschap alleen annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen, in beginsel tegen gelijke voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid

SLL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie een advies in algemene zin is, die de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico kan toepassen. Om die reden kan aan dat advies ook geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van SLL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt. Behoudens die schadevergoeding, is SLL jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

5. Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en SLL is Nederlands recht van toepassing. Indien de Deelnemer en SLL een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SLL gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure.

Toegevoegd aan je winkelmandje