Privacy statement

Straight-Line Leadership Benelux B.V. (hierna “SLL”) acht de privacy van haar klanten, werknemers, zelfstandigen, stagiaires, alsmede van haar overige relaties en bezoekers (van de SLL-website of kantoren) van essentieel belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywetgeving stelt.

Straight-Line Leadership Benelux B.V., gevestigd te Wijnstraat 41b, Echt, Nederland, (“SLL” of “wij”) en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving).

 1. Website
 2. Klanten, werknemers van SLL, zelfstandigen en bezoekers
 3. Algemeen

A. Website

Deel A van deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van onze website.

De website van SLL (https://www.straightlineleadership.com) verzamelt bepaalde informatie over de gebruikers van de website. Zoals bijvoorbeeld de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken en het materiaal dat u van de website verzendt of downloadt.

Welke informatie verzamelen wij?
 1. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie die betrekking heeft op uw apparaat, uw browser en op de manier waarop u door de inhoud van onze website navigeert, zoals:
 • Het Internet Protocol (IP)-adres van uw apparaat.
 • Het IP-adres van uw Internet Service Provider.
 • De schermresolutie van uw apparaat.
 • Apparaat type (unieke apparaat identificaties), browser- en besturingssysteemversies.
 • Geografische locatie (alleen land).
 • Voorkeurstaal voor de weergave.
 • De datum en het tijdstip van toegang tot de website.
 • Het internetadres van waaruit u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt.
 • De delen van de website die u bezoekt.
 • De pagina’s van de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt bekeken.
 • De hyperlinks waarop u hebt geklikt.
 • Informatie over de soorten apparatuur die u voor uw bezoek aan de site hebt gebruikt.
 • Het materiaal dat u verstuurt naar of downloadt van onze website.
 1. Als u ervoor kiest om onze rapporten of white papers te downloaden, of om u te registreren voor nieuws, evenementen, alerts, kunnen wij u vragen een formulier in te vullen met informatie zoals uw naam, e-mailadres, functie en bedrijf.
Voor welke doeleinden zullen wij de informatie met betrekking tot onze websitebezoekers gebruiken?

Wij gebruiken informatie die betrekking heeft op uw apparaat, uw browser en de manier waarop u door de inhoud van onze website navigeert voornamelijk om de website te beheren en voor systeem administratieve doeleinden. Wij gebruiken deze informatie op een geaggregeerd niveau (op een manier die niet meer aan u kan worden gerelateerd) voor webanalyse, om ons te helpen beslissingen te nemen met betrekking tot de inhoud die wij presenteren en hoe wij die presenteren (wij kunnen u bijvoorbeeld inhoud presenteren die betrekking heeft op SLL in het land van waaruit u de website bezoekt), om onze website te verbeteren en onze bezoekers een betere browse-ervaring te bieden. De SLL-website gebruikt hiervoor (functionele en analytische) cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies kunnen worden herkend bij een vervolgbezoek aan onze website. Meer hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Als u ervoor kiest om onze rapporten of white papers te downloaden of om u te registreren voor nieuws, evenementen en waarschuwingen, zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om u de gevraagde inhoud toe te sturen, om met u te communiceren (inclusief, indien u hiermee instemt, om u gerelateerde informatie toe te sturen die voor u van belang kan zijn) en om onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren. Wij kunnen onze communicatie aan u aanpassen op basis van de inhoud die u eerder hebt gedownload of de bedrijfstak waarvoor u werkt, als u ons deze informatie verstrekt.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij informatie over onze bezoekers?

Wij verzamelen en verwerken informatie over u alleen op basis van uw geïnformeerde toestemming en ons legitieme belang om onze marketing- en communicatiestrategie te verbeteren.

B. Klanten, werknemers, zelfstandigen, stagiaires en bezoekers

Deel B van deze Privacyverklaring is van toepassing op klanten, werknemers van SLL, zelfstandigen, stagiaires en fysieke bezoekers van het kantoor.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms, whatsapp, mondeling (telefonisch, op ons kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, …), via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze. Dit gebeurt ook wanneer u door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening

We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, wanneer deze beschikbaar zijn in commerciële databanken die zijn opgesteld door organisaties waarmee wij samenwerken, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in het kader van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen.

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van de voorstelling en uitvoering van onze dienstverlening aan u of uw bedrijf of organisatie of in kader van uw werkzaamheden als werknemer, stagiaire of zelfstandige.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om, in voorkomend geval:

 1. U informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van SLL en om deze beter te kunnen afstemmen op uw noden en wensen of die van uw bedrijf of organisatie.
 2. Een zakelijke relatie met u of uw bedrijf of organisatie aan te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken.
 3. Aan administratieve doelen en vereisten plus fiscale verplichtingen te voldoen met betrekking tot facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan.
 4. U te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen en andere acties van SLL die voor u interessant kunnen zijn.
 5. De kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 6. De bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer uw identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.
 7. Aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
 8. Om te beoordelen of u geschikt bent om als werknemer of stagiaire bij ons aan de slag te gaan. Zodra u werknemer of stagiaire wordt bij SLL, verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals voor uw persoonlijke ontwikkeling, voortgang en beoordeling, beloning en arbeidsvoorwaarden, toegang tot faciliteiten, verzuimbegeleiding, verlof, salarisadministratie en personeelsbeheer.
 9. Om opdrachten met u als zelfstandige aan te gaan. Zodra u als zelfstandige opdrachten voor ons gaat uitvoeren, verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van de samenwerking, zoals uw contact- en bedrijfsgegevens ten behoeve van administratieve doeleinden en om contact te onderhouden.
 10. Indien wij een werknemersrelatie of opdracht met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidsrecht, belasting- en socialezekerheidsrecht, pensioenhandhaving, fraudebestrijding en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 11. U toe te laten om uw rechten uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.
Welke informatie verzamelen we?

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Soms is aanvullende informatie wenselijk, wij zullen u daarover informeren. Zorg ervoor dat de informatie die u ons verstrekt correct en relevant is.

Meer specifiek gaat het – onder meer en voor zover van toepassing – om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Klanten en bezoekers: We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres).

Aanvullende gegevens (vb. voorkeurstaal, werkafdeling, …) zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.

Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met u te onderhouden (vb. datum van uw verjaardag, uw hobby’s, …).

Werknemers, zelfstandigen, stagiaires:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring.
 • Gegevens over opleidingen en trainingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto en video – op vrijwillige basis.
 • Nationaliteit, Burgerservicenummer, ID-bewijs, werkvergunning.
 • Overige gegevens met betrekking tot personeel, salaris en verzuimregistratie.
 • Gegevens die relevant en/of noodzakelijk zijn voor diensten/activiteiten waarvan u gebruik maakt en/of die u hebt geregistreerd.
 • Gegevens die nodig zijn om de toegang tot onze (digitale) omgevingen en faciliteiten veilig en goed te regelen en om ons beleid te monitoren en uit te voeren, zoals:
  • Loggen van toegang tot (delen van) het netwerk.
  • Loggen van gebruikersgedrag binnen applicaties.
  • Loggen van internetgebruik, wanneer de laptop/ werkplek of privé apparatuur (smartphone) verbonden is met het SLL-netwerk.
  • Loggen van systemen.
  • Loggen van telefoongebruik, bij gebruik van de door SLL-groep ter beschikking gestelde SIM.
  • Loggen op laptops/ werkstations volgens het standaard Windows loggen schema.
  • Configuratie informatie van door SLL uitgegeven laptops of smartphones die gebruikt worden met een SLL Office365 account.
  • Documenten/ bestanden op de door SLL uitgegeven laptop of smartphone of op het werkprofiel van het SLL groep – Office365 -account van de gebruiker.

Indien u als zelfstandige voor SLL werkt/gewerkt heeft, worden bovenstaande gegevens alleen verwerkt indien relevant en vereist. In het geval van zelfstandigen verwerken wij ook bedrijfsgegevens.

SLL legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of als dat anderszins bij of krachtens de wet is toegestaan. Onder “bijzondere persoonsgegevens” worden verstaan gegevens over godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

C. Algemeen

Deel C van deze Privacyverklaring is van toepassing op alle belanghebbenden.

Met wie delen wij uw gegevens?

SLL kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Straight-Line Leadership Group B.V., onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin wij daartoe verplicht kunnen worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijke uitspraak.

De verstrekking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of voor de uitvoering van de overeenkomst conform de doeleinden genoemd in “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen buiten Nederland worden doorgegeven. SLL heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de doorgegeven persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt B en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Specifiek voor de website geldt:
De informatie die wij verzamelen met betrekking tot uw apparaat, uw browser en de manier waarop u door de inhoud van onze website navigeert, wordt voor webanalyse doeleinden alleen op geaggregeerd niveau bewaard (op een manier die niet meer aan u kan worden gerelateerd). De informatie die u ons verstrekt wanneer u onze rapporten of white papers downloadt of wanneer u zich registreert voor nieuws, evenementen en waarschuwingen wordt 2 jaar bewaard vanaf de datum van het laatste contact.

Uw rechten en hoe u uw toestemming kunt intrekken

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen.
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw gegevens.

In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Voor klanten met een account in onze apps en webapplicaties:

 • Indien uw een eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van uw persoonsgegevens en u kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen.
 • Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van SLL.

Hieronder de wijze waarop u uw toestemming kunt intrekken:

 • Als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die u daarover ontvangt of in uw account van onze webapplicatie en app.
 • U kunt via uw browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kunt u te allen tijde uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen
 • Wilt u gegevens wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met SLL middels e-mail.

Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken, noch op de verdere verwerking van dezelfde gegevens op basis van een andere rechtsgrond, zoals een contract of het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan SLL is onderworpen

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: info@straightlineleadership.com

Beveiliging van gegevens

SLL doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij op basis van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is SLL met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Als er sprake is van een (vermoeden van) een data lek, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@straightlineleadership.com. Vermeld uw naam, telefoonnummer en een beschrijving van de situatie.

Updates van dit beleid

SLL kan van tijd tot tijd om verschillende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van SLL. Deze versie is aangepast in november 2022.